Statut

 Statutul Asociației Vrăjitorilor din Orz

  

Art. 1 Se constituie în baza OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prezentului Statut, Asociația Vrăjitorilor din Orz.
Art. 2 Asociația Vrăjitorilor din Orz este persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial, independentă, înființată conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, ai cărei membri fondatori sunt:

    a. GABOR ALEXANDRU FLORIN
    b. MURESAN TUDOR MIHAI
    c. BALLAI  ISTVAN ROBERT

Art. 3 Asociația Vrăjitorilor din Orz este persoană juridică de drept pivat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 144421 din data de 06.04.2015 eliberată de către Ministerul Justiției.
Art. 4 Asociația Vrăjitorilor din Orz este o asociație non-guvernamentală, independentă, nonprofit, cu beneficiu public.
Art. 5 Durata și sediul
Asociația Vrăjitorilor din Orz se constituie pe o durată nedeterminată.
Sediul Asociației Vrăjitorilor din Orz este în Cluj-Napoca, str. Zaharia Stancu, nr. 10-12, ap. 10, jud. Cluj.

Art. 6 Asociația poate deschide filiale și în alte localități sau județe din țară și din străinătate, poate stabili legături de colaborare cu alte organizații similare sau/și cu alte persoane fizice și/sau juridice, poate intra în uniuni sau federații cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară și din străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

Art. 7 Scopul
Membrii Asociației Vrăjitorilor din Orz doresc să se asocieze și au ca scop propus formarea și promovarea culturii berii, educarea publicului cu privire la istoria, diversitatea, calitatea berii, tipurile de bere, asocierea corectă cu diferite tipuri de alimente, procesul de fabricare a berii, importanța ingredientelor folosite pentru calitatea berii și pentru sănătatea consumatorilor, promovarea consumului responsabil de bere și importanța consumului responsabil și corect al berii pentru sănătatea consumatorilor.

Art. 8 Activități
Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune desfășurarea următoarelor activități:

    a. realizarea de workshop-uri, ateliere practice, cursuri de pregătire, pentru persoanele interesate în cunoașterea modului în care se produce berea precum și familiarizarea acestora cu ustensilele folosite în cadrul acestui proces complex;
    b. realizarea de seminarii, conferințe, dezbateri publice, evenimente și campanii informative, participarea la activități sportive, inclusiv în școli pentru formarea conștiinței tinerilor cu privire la consumul responsabil și corect de bere;
    c. realizarea și editarea de cărți, pliante, afișe, publicații periodice, programe informatice, e-book-uri și alte materiale informative și educative privind cultura berii;
    d. organizarea de prezentări, târguri, evenimente, campanii, pentru educarea persoanelor interesate de istoria berii, înfățișarea unor evenimente istorice, culturale, sociale și conexiunile acestora cu produsul care se numește bere;
    e. crearea unei platforme online al cărei scop este să transmită noutățile din lumea berii, să ofere informații și analize specializate;
    f. organizarea de degustari profesioniste de bere cu scopul de a prezenta multitudinea stilurilor, modul de servire al acestora, temperatura optima și asocierea potrivită cu diferite preparate culinare;
    g. încurajarea curentului ’craft beer’ (termenul provine de la ’craft brewery’ – berării specializate care produc o cantitate mică de bere) la nivelul întregii țări și consilierea celor interesați de dezvoltarea unei afaceri în domeniul berii;
    h. participarea la prezentări, evenimente conexe domeniului nostru de interes atât în țară cât și în afara țării;
    i. sprijinirea întâlnirilor și a  schimburilor de experiență;
    j. promovarea și cultivarea raporturilor amicale cu alte organizații de profil din România și din străinătate;
    k. dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu organizații, autoritățile publice, persoane fizice și juridice și țară și din străinătate;
     l. dezvoltarea unor activități economice proprii în scopul autofinanțării;
    m. realizare de activități de blogg, constituire de grupuri pe facebook și orice alte activități pe retelele de socializare care să permita inclusiv promovarea Asociatiei in realizarea scopului sau, dar si promovarea de bunuri/servicii/afaceri ale persoanelor interesate în scopul obținerii de venituri necesare realizării scopului Asociației;
    n. alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.

Schimbarea sau completarea scopului Asociației se face numai cu aprobarea Consiliului Director, cu majoritate simplă si se face doar dacă scopul Asociației are nevoie de completări sau scopul actual nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 9 Membrii
9.1 Asociația este compusă din:

    a. membri fondatori;
    b. membri activi;
    c. membri aderanți;
    d. membri de onoare;
    e. colaboratori
    f. personal angajat potrivit legislației muncii.

Membrii fondatori au drept de vot în Adunarea generală și exercită un drept colectiv de veto împotriva hotărârilor Consiliului Director. Dreptul de veto se exercită pe baza deciziei majorității absolute a membrilor fondatori.
Membrii activi au dreptul de a vota în Adunarea generală și sunt eligibili pentru a face parte din componența Consiliului Director.
Membrii aderanți au drept de participare pasivă la Adunarea generală, fără drept de vot.
Membrii de onoare participă activ la Adunarea generală, dar nu au drept de vot.
Colaboratorii și personalul angajat îndeplinesc atribuții conform înțelegerilor cu Asociația (contracte de colaborare, respectiv contracte de muncă) și nu fac parte din structurile Asociației.
 
9.2 Poate deveni membru al Asociației Vrăjitorilor din Orz orice persoană care împărtășește principiile promovate de către Asociație, fără deosebire de naționalitate, religie, vârstă, sex, clasă socială, orientare politică.
 
9.3 O persoană poate deveni membru al Asociației Vrăjitorilor din Orz, în următoarele moduri:

    a. prin depunerea unei cereri de aderare aprobată de către Adunarea Generală sau de către Consiliul director, după caz, conform procedurilor descrise în cele ce urmează, respectiv
    b. prin acceptarea ofertei de a deveni membru al Asociației, lansată de către Adunarea generală sau de către Consiliul director, după caz.

9.4 Membrii fondatori ai Asociației sunt acei membri care au constituit Asociația, respectiv aceia care se substituie persoanelor care au constituit Asociația, în următoarele condiții: pornind de la principiul unanim acceptat că numărul membrilor fondatori trebuie să rămână constant la 3, retragerea, excluderea, ori incapacitatea unui membru fondator de a-și exercita atribuțiile de membru în Asociație atrage după sine înlocuirea sa cu un alt membru care va primi statutul de membru fondator. Alegerea unui membru cu statut de membru fondator are loc în următoarele condiții: se formează o comisie compusă din ceilalți 2 membri fondatori în funcție și 5 membri activi selectați în ordinea aderării lor la Asociație, începând cu cei mai vechi. Această comisie de 7 membri va alege noul membru fondator, prin vot, ales fiind acel membru care obține cele mai multe voturi. În caz de egalitate a voturilor „câștigătoare”, se va relua votul între membrii cu număr egal.
Un membru fondator poate renunța la calitatea sa de membru doar într-un moment la care numărul membrilor fondatori este complet.
 
9.4 Membrii activi sunt aleși din rândul membrilor aderanți, de către Consiliul Director, prin decizie adoptată cu majoritate absolută de voturi.
 
9.5 Membrii aderanți sunt aleși de către Consiliul Director după procedura ce va fi stabilită pe cale de Regulament Intern. Membrii aderanți devin membri activi după 3 luni de la data adeziunii, pe baza deciziei Consiliului Director, adoptată cu majoritate absolută de voturi.
 
9.6 Membrii de onoare sunt aleși de către membri fondatori, pe baza propunerii Consiliului director sau a unui alt membru fondator, prin decizie adoptată cu cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor fondatori.
 
9.7 Încheierea de colaborări și angajarea de personal, precum și încetarea colaborărilor și încetarea raporturilor de muncă cu personalul angajat se face de către Consiliul Director cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor.
 
9.8 Excluderea membrilor
Își pierde calitatea de membru oricine desfășoară activități în numele Asociației, care nu sunt conforme cu scopul său sau desfășoară activități prin care creează cu bună-știință o imagine negativă Asociației sau se declară și se comportă într-o manieră contrară scopului Asociației sau nu respectă obligațiile impuse în sarcina sa prin Statutul Asociației.
Membrii fondatori pot fi excluși prin votul unanim al membrilor fondatori întruniți în cadrul Adunării Generale. Nu poate lua parte la ședința Adunării Generale și nu are drept de vot membrul fondator a cărui excludere se propune.
Membrii aderanți pot fi excluși de către Consiliul Director, prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor, pe baza procedurii stabilite pe cale de Regulament Intern.
Membrii activi pot fi excluși Consiliul Director, prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor, pe baza procedurii stabilite pe cale de Regulament Intern.
Membrii de onoare pot fi excluși prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor fondatori.

Art. 10 Drepturile și obligațiile membrilor
Oricare dintre membri are dreptul de a se retrage din Asociație, în condițiile prezentului Statut și a condițiilor stabilite în cuprinsul Regulamentului intern, fără drept la compensații.
 
10.1 Drepturile și obligațiile membrilor fondatori

    a. să convoace Adunarea generală;
    b. să ia parte la lucrările Adunării generale și să-și exercite dreptul de vot, în oricare dintre formele prevăzute de prezentul Statut. Nu poate lua parte la lucrările Adunării generale și nu are drept de vot membrul fondator care are un interes direct, personal sau care are o rudă sau afin până la gradul III inclusiv interesată de deciziile respectivei Adunări generale;
    c. să propună primirea și excluderea de membri;
    d. să propună numirea și înlocuirea Președintelui Asociației;
    e. să participe la activitățile organizate de Asociație;
    f. să facă propuneri în Adunarea generală;
    g. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere;
    h. să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației Vrăjitorilor din Orz;
    i. să nu întreprindă acțiuni care ar putea leza scopului și intereselor Asociației;
    j. să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi stabilită ulterior pe cale de Regulament Intern;
    k. alte drepturi și obligații stipulate în Regulamentul Intern.

10.2 Drepturile și obligațiile membrilor activi

    a. să propună membrilor fondatori convocarea Adunării generale extraordinare;
    b. să ia parte la lucrările Adunării generale și să-și exercite dreptul de vot în situațiile în care acesta nu este atributul exclusiv al membrilor fondatori;
    c. să facă propuneri în Adunarea generală, cu excepția situațiilor în care acesta este atributul exclusiv al membrilor fondatori;
    d. să participe la activitățile organizate de Asociație;
    e. să aleagă și să fie aleși în Consiliul director;
    f. să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației Vrăjitorilor din Orz;
    g. să nu întreprindă acțiuni care ar putea leza scopului și intereselor Asociației;
    h. să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi stabilită ulterior pe cale de Regulament Intern;
    i. alte drepturi și obligații stipulate în Regulamentul Intern.

10.3 Drepturile și obligațiile membrilor aderanți

    a. să ia parte pasiv la lucrările Adunării generale, fără a face propuneri și fără să-și exercite dreptul de vot
    b. să participe la activitățile organizate de Asociație;
    c. să fie aleși ca membri activi după procedura prevăzută de prezentul statul și de Regulamentul de ordine interioară ce va fi adoptat ulterior;
    d. să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației Vrăjitorilor din Orz;
    e. să nu întreprindă acțiuni care ar putea leza scopului și intereselor Asociației;
    f. alte drepturi și obligații stipulate în Regulamentul Intern.
    g. să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi stabilită ulterior pe cale de Regulament Intern.

10.4 Drepturile și obligațiile membrilor de onoare

    a. să facă propuneri membrilor fondatori sau membrilor cu drept de vot;
    b. să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației Vrăjitorilor din Orz;
    c. să nu întreprindă acțiuni care ar putea leza scopului și intereselor Asociației.

Art. 11 Structura
Organul de conducere a Asociației Vrăjitorilor din Orz este Adunarea generală, alcătuită din membrii fondatori și membrii cu drept de vot, cu excepția situațiilor aflate în competența exclusivă a membrilor fondatori.
Organul de reprezentare a Asociației Vrăjitorilor din Orz este Președintele și, în lipsă Vicepreședintele.
Organul executiv al Asociației Vrăjitorilor din Orz este Consiliul Director.
Organul de control al Asociației Vrăjitorilor din Orz este cenzorul. Numirea unui cenzor se va decide în cadrul Adunării Generală constituită din membrii fondatori, cu votul a 2/3 din totalul membrilor fondatori. În cazul în care numărul membrilor fondatori și al membrilor cu drept de vot atinge cifra 15, cenzorul va fi numit prin votul a 2/3 din totalul membrilor Asociației (atât membri fondatori cât și membri cu drept de vot) întruniți în cadrul Adunării generale.
Comunicările între organele Asociației și între membrii acesteia se vor face prin email.

Art. 12 Adunarea Generală
Adunarea generală este organul de conducere a Asociației Vrăjitorilor din Orz.
Adunarea generală este compusă din totalitatea membrilor fondatori și a membrilor cu drept de vot, cu excepția situațiilor aflate în competența exclusivă a membrilor fondatori.
La lucrările Adunării generale pot participa și membrii aderanți și membrii de onoare, fără a putea face propuneri și a vota în cadrul Adunării generale.

Art. 13 Ședințele Adunării generale
Adunarea Generală se întrunește în ședința ordinară de două ori pe an, la intervale de 6 luni și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare. La ședința ordinară a Adunării generale iau parte membrii fondatori, membrii activi și membrii aderanți și membrii de onoare. Membrii aderanți și membrii de onoare participă fără drept de vot. Adunarea generală este legal constituită în ședința ordinară în prezența a cel puțin 30% din numărul membrilor cu drept de vot și ia deciziile cu majoritate simplă, cu excepția situațiilor în care, conform punctelor înscrise pe ordinea de ședință se reclamă un cvorum de prezență mai mare și adoptarea deciziilor cu un alt tip de majoritate.
Adunarea generală se întrunește în ședința ordinară la propunerea Consiliului director, a Președintelui ori a oricăruia dintre membrii fondatori, respectiv la propunerea a cel puțin 2/3 din membrii cu drept de vot.
Adunarea generală se întrunește în ședința extraordinară la propunerea oricăruia dintre membrii fondatori, în cazul în care lucrările ședinței cad în competența exclusivă a membrilor fondatori, respectiv la propunerea oricăruia dintre membrii fondatori, activi, aderanți sau de onoare, cu acceptul Consiliului Director sau a celor 3 membrii fondatori, dacă lucrările ședinței nu cad în competența exclusivă a membrilor fondatori.
Oricare dintre membrii Asociației poate participa și vota la ședințele Adunării generale (ordinare și extraordinare) de la distanță, prin oricare dintre mijloacele tehnice avute la dispoziție.
Organizarea Adunării generale cade în sarcina Consiliului Director, indiferent cine a propus sau a convocat Adunarea generală.

Art. 14 Convocarea Adunării generale
Convocarea Adunării generale, indiferent de lucrările sale se realizează prin e-mail și trebuie să aibă loc cu cel puțin 14 zile înainte de data ședinței.
Convocatorul, indiferent de forma în care este realizat, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu ordinea de zi a ședinței.

Art. 15 Atribuțiile Adunării generale
Adunarea generală are următoarele atribuții:

    a. aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
    b. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației finaciare anuale;
    c. alegerea și revocarea membrilor Consiliului director și a Președintelui, în condițiile și  cu majoritatea de voturi prevăzută pentru fiecare caz în parte prin prezentul Statut;
    d. alegerea și revocarea cenzorului sau a Comisie de Cenzori în condițiile și cu majoritatea de voturi prevăzută prin prezentul Statut;
    e. primire și excluderea membrilor în condițiile prevăzute de prezentul Statut;
    f. aprobă Regulamentul intern, aprobă organigrama și politica de personal a Asociației, la propunerea Consiliului director;
    g. înființarea de filiale;
    h. modificarea Actului constitutiv și a Statutului asociației;
    i. dizolvarea și lichidarea Asociației;

Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă de voturi, dacă prezentul Statut nu prevede altfel, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate de voturi decizia aparține Consiliului Director.


Art. 16 Consiliul director
Consiliul director este organul executiv al Asociației Vrăjitorilor din Orz și este compus dintr-un număr impar de membri, minim trei.
Consiliul director se întrunește o dată pe lună în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare.

Art. 17. Atribuțiile Consiliului director
Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.
În exercitarea competenței sale, Consiliul director:

    a. prezintă Adunării generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;
    b. încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
    c. aprobă primirea de noi membri și ridicarea calității de membru, în condițiile prevăzute de prezentul Statut;
    d. hotărărște asupra schimbării sediului Asociației;
    e. prezintă la fiecare Adunare generală un raport cu activitățile întreprinse de la Adunarea generală anterioară, explicând modul în care au fost executate deciziile Adunării Generale;
    f. prezintă un raport de activitate lunar, pentru luna anterioară și un plan de execuție pentru perioada următoare;
    g. îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de Adunarea generală.

Consiliul Director nu are dreptul d ea decide cu privire la următoarele aspecte:
modificarea Regulamentului intern;
modificarea membrilor Consiliului director;
schimbarea/eliminarea/adăugarea de atribuții pentru membri Consiliului director.
Dacă un membru din Consiliul director nu își mai poate exercita atribuțiile, indiferent de motiv, acesta este suplinit de un membru fondator, până la momentul la care va avea loc următoarea Adunare Generală, pentru înlocuirea sa.


Art. 18. Activitatea de control
Organul de control al Asociației Vrăjitorilor din Orz este cenzorul. Numirea unui cenzor se va decide în cadrul Adunării Generală constituită din membrii fondatori, cu votul a 2/3 din totalul membrilor fondatori. În cazul în care numărul membrilor fondatori și al membrilor cu drept de vot atinge cifra 15, cenzorul va fi numit prin votul a 2/3 din totalul membrilor Asociației (atât membri fondatori cât și membri cu drept de vot) întruniți în cadrul Adunării generale.
Dacă va fi nevoie, Adunarea generală poate decide înființarea unei Comisii de cenzori compusă din trei membri, care să preia atribuțiile de control ale activității Asociației. Din Comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puțin un membru al Asociației și un expert contabil.

Art. 19 Președintele
Președintele Asociației are următoarele atribuții:

    a. reprezintă Asociația în relațiile cu terții;
    b. coordonează activitatea compartimentelor Asociației;
    c. conduce Consiliul director și prezidează Adunarea generală;
    d. prezintă membrilor fondatori un raport de activitate, cel puțin o dată de lună, pentru luna anterioară și un plan de execuție pentru perioada următoare, incluzând deciziile Consiliului Director. Raportul de activitate va cuprinde și intervalul de timp în care membrii fondatori își pot exercita dreptul de veto asupra deciziilor Consiliului director. Acest interval de timp nu poate fi mai mic de 24 de ore. În cazul în care membrii fondatori nu își exercită dreptul d evot în intervalul astfel stabilit, deciziile Consiliului director vor fi puse în aplicare;
    e. poate împuternici orice persoană pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau pentru a îndeplini alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea generală;
    f. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea generală.

În lipsa Președintelui, atribuțiile sale sunt îndeplinite de vicepreședinte.
Președintele poate fi înlocuit doar prin votul membrilor exprimat în Adunarea generală. 

Art. 20 Patrimoniul
Patrimoniul inițial al Asociației Vrăjitorilor din Orz este de 1050 Ron.
Patrimoniul Asociației este alcătuit din:

    a. cotizații, donații, finanțări, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moșteniri;
    b. activități economice proprii, în concordanță cu scopul său;
    c. înființarea de societăți comerciale. Dividentele obținute de Asociație din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu în realizarea scopului Asociației;
    d. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 21 Modificarea Statutului
Prezentul Statut poate fi modificat prin votul a jumătate plus unu din membrii întruniți în Adunarea generală. Adunarea generală, în acest caz, se constituie exclusiv din membrii cu drept de vot.

Art. 22 Dizolvare
Dizolvarea Asociației necesită votul unanim al membrilor fondatori, întruniți în cadrul Adunării generale.  Adunarea generală, în acest caz, se constituie exclusiv din membrii fondatori.
În caz de dizolvare, bunurile și fondurile Asociației intră în patrimoniul unei organizații nonguvernamentale cu scop identic sau asemănător.
Prezentul Act constitutiv și Statut au fost încheiate într-un număr de 6 (șase) exemplare originale, dintre care unul se păstrează în arhiva Borbel Andreea Mihaela Cabinet de avocat, iar celelalte 5 (cinci) exemplare se remit membrilor.

 

Despre noi

Asociatia Vrajitorilor din Orz

Social Media

Stay connected and follow us: